แนะนำโครงการ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน

  มูลนิธิ EDF Thailand ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนในการในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 108 คน จาก 9 โรงเรียน โดยจัดการอบรมเป็น 2รอบ รอบแรกวันที่ 18-19 มิ.ย.61และรอบที่สองวันที่ 20-21 มิ.ย.61 ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม จ.นนทบุรี   โดยกิจกรรมแบ่งเป็นการให้ความรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์และกฎหมายดิจิทัล Workshop การสร

 • อบรมหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รอบภาคเหนือ

  อบรมหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รอบภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราบ

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสั้นได้แก่

  ขั้นตอน Pre-Production คือ ขั้นตอนเตรียมงานผลิตเริ่มตั้งแต่ คิดหาไอเดียสร้างบทหนัง เทคนิคในการสร้างบทหนัง มุมกล้องและการถ่ายภาพ

 • อบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากภัยออนไลน์ จ.ลำปาง

  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากภัยออนไลน์ เรียนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยการละเมิดทางเพศและการหลอกลวงฉ้อโกงทางออนไลน์    ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง

   

ดูทั้งหมด

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ห้อง 3c15 ชั้น 3 เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 

โทรศัพท์ :0-2860-1358 โทรสาร :0-2860-3437

www.inetfoundation.or.th

email : staff@inetfoundation.or.th