Member Login
Name
Password
 

 

แผนที่ความร่วมมือ

  17 May, 2010      admin    อ่าน 2534 ครั้ง
สั่งพิมพ์ 
ประเด็น : ด้านการศึกษา
องค์กร : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


หลักการ เหตุผล
     การพัฒนาประเทศกับระบบการศึกษา ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง  มีความสงบสุข  ประชาชนมีความตื่นตัว แสวงหาการเรียนรู้  มีจิตสาธารณะ  และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม นั้น ระบบการศึกษามีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่ง   แต่จากการทบทวนบทเรียนการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  พบว่าการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม   ภาคการเกษตรขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง    การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง    ผู้คนจากชนบทหลั่งไหลเข้าสู่เมืองเพื่อหารายได้  ความมั่งคั่ง เป็นคุณค่าที่โดดเด่น  กลายเป็นค่านิยมที่ผู้คนให้การยอมรับ    
     ระบบการศึกษาของไทย ก็มุ่งไปในทิศทางที่ตอบสนอง การสร้างคนให้รองรับภาคอุตสาหกรรม   ภาคบริการ   คุณค่าของการศึกษาสำหรับชาวชนบท คือ  ให้เรียนสูงสูงเพื่อเป็นเจ้าคน นายคน   ไม่เหนื่อยยาก เหมือนชาวนาชาวไร่   คุณค่าประสบการณ์ชีวิต  วัฒนธรรม การดำรงชีพกับแผ่นดินและธรรมชาติ  ถูกทำให้ด้อยค่า   การเรียนในระบบโรงเรียนมีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่ทุกคนต้องแข่งขันให้ไปสู่ยอด ซึ่งมีพื้นที่แคบลง  ทำให้ต้องมีการแย่งชิง เข้าสู่โรงเรียน สถาบันการศึกษาที่ให้ค่าว่าจะนำไปสู่ความเก่ง ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง ในที่สุด  
     ระบบโรงเรียน(ส่วนใหญ่)  ยังไม่สามารถจัดการศึกษา เพื่อสร้างระบบคิด  ที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชน ในการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ให้รู้จักคิด  รู้จักเชื่อมโยง  รู้จักพึ่งตัวเองในการแสวงหาความรู้   ไม่อับจนหนทางเมื่อพบอุปสรรค    รู้จักเกื้อกูลผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ   กระบวนการสอนก็มิได้เอื้อให้ผู้เรียน  เรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาของสังคมไทยที่สั่งสมสืบทอดมาแต่อดีต  แต่กลับเป็นการศึกษาที่ผลักไสให้ผู้เรียนไกลห่างจากชุมชนท้องถิ่นของตน   
     บุคคลากรทางการศึกษา  ครู  ยังให้ความสำคัญกับคู่มือ การสอน  ตำราเรียน จากส่วนกลางมากกว่าการคิดค้นและสร้างสรรค์หลักสูตรที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง   นอกจากนี้ ครูยังมีภารกิจที่นอกเหนือจากการสอนอีกหลายประการ(จากระบบส่วนกลาง)  ทำให้จุดมุ่งในการสอนลดลง

วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างให้เกิดนักจัดกระบวนการการเรียนรู้ ที่มีความเข้าใจสังคม แนวคิดและมิติการศึกษาที่หลากหลาย   มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  และมีจิตอาสาเพื่อสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ของครูอาสาการศึกษาทางเลือกรุ่นใหม่
3. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่ดำเนินการโดยกลุ่มต่างๆ เช่น องค์กรชาวบ้าน    กลุ่มอาวุโสในชุมชน  หรือ โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
4. เสริมสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงภาคีต่างๆทั้งภาครัฐ  เอกชน ให้เข้ามาร่วมมือและสนับสนุนงานด้านการศึกษาทางเลือกทั้งในระดับพื้นที่  และในวงกว้าง

กลุ่มเป้าหมาย    ผู้ที่เรียนจบด้าน ศึกษาศาสตร์ /ครุศาสตร์  หรือ ผู้ที่จบในสาขาใดก็ได้แต่มีความสนมุ่งมั่นในงานด้านการศึกษาทางเลือก   ในช่วงวัย 20-30ปี   จำนวน 15 คน
พื้นที่การดำเนินงาน   พื้นที่ที่มีการจัดการศึกษาทางเลือกในภาคต่างๆ ทั่วประเทศประมาณ  15 พื้นที่ ดัง  รายละเอียดแนบท้าย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน   ระยะแรก  1 ปี 6 เดือน   มกราคม  –  มิถุนายน   2552  ระยะที่สองจะพิจารณาจากผลของปีแรก               

แผนการดำเนินโครงการ  ระยะเวลา 2 ปี  (โดยประเมินทุก 1 ปี )
1. คณะกรรมการโครงการ ประเมินผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และมองทิศทางในการพัฒนาโครงการต่อไป ในช่วงสิ้นปี 2552 ซึ่งสามารถประเมินแนวโน้ม การทำงานต่อไป และ การรับครูอาสาในรุ่นที่ 2  ซึ่งจะสามารถดำเนินการในช่วงต้นปี 2553 ได้เลย
2. คณะกรรมการฯถอดบทเรียนกระบวนการเสริมครูอาสา เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตร สำหรับครูอาสาในรุ่นที่  2
3. คณะกรรมการฯพิจารณา ข้อเสนอของครูอาสา ในการปฏิบัติงานต่อในปีที่ 2 
4. ดำเนินโครงการ สำหรับครูอาสารุ่นที่ 2  (พฤษภาคม  2553 – พฤษภาคม 2554)   
*หมายเหตุ – การเริ่มดำเนินโครงการในระยะที่ 2 นั้นขึ้นอยู่กับ ผลประเมินโครงการในภาพรวม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดนักจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีความเข้าใจสังคม  การศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย  มีจิตอาสาเพื่อสังคม   มีทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง   สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้อื่นได้  และสามารถเชื่อมโยง ขยายผลไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ 
2. เกิดชุดความรู้   แนวคิดและรูปธรรมการจัดการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย  เป็นเอกลักษณ์ และความภาคภูมิใจของแต่ละพื้นที่  
3. เกิดชุดความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างครูทางเลือก
4. เกิดหลักสูตรท้องถิ่นที่ ที่ดำเนินการโดยกลุ่ม  องค์กรชาวบ้าน ที่จัดการศึกษาให้เด็ก เยาวชน หรือ สมาชิกในชุมชน ซึ่งสามารถเผยแพร่ ต่อไปได้
5. เกิดความร่วมมือจากชุมชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคีอื่นๆ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาทางเลือก
6. เกิดเครือข่ายของครูอาสา การศึกษาทางเลือกรุ่นใหม่

สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน
1.เงินทุน
- ทุนยังชีพ ให้ครูอาสาฯ ได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทางเลือกใน พื้นที่ โรงเรียน/ชุมชน ในต่างจังหวัด  เดือนละ 8000 บาท ต่อเดือน หรือ 96,000 บาทต่อปี
- ทุนการฝึกอบรมสัมมนา หรือ การดูงาน ประมาณ 15000 บาทต่อคน
2.สิ่งของ
- อุปกรณ์การศึกษา
3. อาสาสมัครร่วมพัฒนากิจกรรม
- ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทางครูอาสาฯจัดขึ้นเป็นครั้งๆไป เช่นการปรับภูมิทัศน์ เป็นต้น หรือร่วมเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาทางเลือก
4. อาสาสมัครเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะทาง
- การทำสื่อการเรียนรู้ ในลักษณะ animation หรือ การถ่ายทำสารคดีเผยแพร่เรื่องการศึกษาทางเลือก
5. อื่นๆ
- การเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็ก เช่นถ้าท่านทำเป็นผู้ผลิต หรือ ทำเกษตร ก็สามารถเป็นวิทยากรหรือให้เด็กไปเรียนรู้จากของจริง

ผู้ประสานงานโครงการ    คุณอุฬาริน  ศรพรหม    โทร. 080-2621076
สถานที่ติดต่อ     409 ซอย โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์/โทรสาร 02-691-0437-9

รายละเอียดโครงการ

แผนที่ความร่วมมือ ทั้งหมด 37 รายการ

ด้านการศึกษา : โครงการครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือก อ่าน 2534 ครั้ง 17 May, 2010
โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมและชุมชน อ่าน 2396 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการศิลปะกับธรรมชาติ อ่าน 3684 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง อ่าน 3778 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ( Nature Game ) และ กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ อ่าน 2871 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ อ่าน 2368 ครั้ง 14 June, 2010
ชื่อโครงการเตรียมข้อมูลและวางแผนระดมทุนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สหทัยมูลนิธิ ปี 2553-2554 อ่าน 1540 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการอาสาสมัครภาคฤดูร้อน (อาสาสมัครระยะสั้น) อ่าน 1708 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการอาสาสมัครสายสัมพันธ์ อ่าน 2164 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการดูแลและพัฒนาเด็กวัยรุ่น อ่าน 8687 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว อ่าน 1916 ครั้ง 14 June, 2010

หน้า <1> 2 3 4


หัวข้ออื่นๆ ในหมวด แผนที่ความร่วมมือ

รูปแบบความร่วมมือ
Partnership Mapping

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

วันที่: 11 มีนาคม 2553
สถานที่: ทดสอบร่วมกิจกรรม
รายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่: ทดสอบร่วมกิจกรรม
สถานที่: ทดสอบร่วมกิจกรรม
รายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่: 14 มิถุนายน 2553
สถานที่: AIT-CSR Center
รายละเอียดคลิกที่นี่