Member Login
Name
Password
 

 

แผนที่ความร่วมมือ

  17 May, 2010      admin    อ่าน 14267 ครั้ง
สั่งพิมพ์ 

ประเด็น : ด้านเด็กและเยาวชน

องค์กร : มูลนิธิดวงประทีป

 

ที่มาและความสำคัญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของชาวชุมชน ที่มีเจตนาจะให้บุตรหลานมีที่เรียนใกล้บ้าน ส่วนใหญ่มักจะถูกก่อสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน และเด็กมีที่อยู่ที่เล่นที่ปลอดภัย ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นมากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กแต่มันเป็นทุกๆอย่าง สำหรับเด็ก เช่น ที่เล่นที่ปลอดภัย ที่ศึกษาเล่าเรียน ที่ประชุมของผู้ปกครอง เป็นต้น             

สภาพทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะ มีสภาพที่เสื่อมโทรมเพราะขางบประมาณในการทาสีให้ดูสวยงามซึ่งหากได้ทาสีและ จัดหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วย่อมทำให้เด็ก ผู้ปกครอง และครูมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไปด้วย

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2.  เพื่อส่ง เสริมสุขภาพจิตของเด็ก ครู และผู้ปกครองหากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

3.  ย่อมทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

4.  เป็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับผู้บริจาคหรือผู้ที่ให้การ สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมทำ

 

กลุ่ม เป้าหมาย

ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในชุมชน จำนวน 10 แห่งในเขตคลองเตย และในเขตกรุงเทพมหานคร

 

การดำเนินโครงการ

1.  ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองได้รับรู้ถึงการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ แห่ง

2.  ประสานงานของบประมาณจากแหล่งทุนหรือผู้ที่สนใจ

3.  อาสาสมัครที่สนใจ ผู้ปกครองเด็ก และครูช่วยกันทาสีอาคารร่วมกัน และจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม

4.  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เว็บไซด์ เป็นต้น

 

สิ่งที่ต้องการรับการ สนับสนุน

1.  เงินทุน

-        ต้องการ งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 50,000 บาทต่อแห่ง(ศูนย์)

2.  สิ่งของ

-        สีที่ปลอดสารตะกั่ว

-        วัสดุ/อุปกรณ์ในการ

-        ทาสีและปรับภูมิ ทัศน์

3.  อาสาสมัครร่วมพัฒนากิจกรรม

-        อาสาสมัครในการทาสีและปรับภูมิทัศน์ดำเนินงานประมาณ 1-2 วัน

4.  อาสาสมัครเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะทาง

-        อบรม เรื่องสีที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

-        อบรมเรื่องประโยชน์ของการปรับภูมิทัศน์

 

หากท่านประสงค์เข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อ

คุณประทีป  จันทร์ภิรมย์

โทรศัพท์ 0-2249-3553              โทรสาร 0-2249-5254             

E-mail: prateepcc9@hotmail.com, prateepcc9@yahoo.com


แผนที่ความร่วมมือ ทั้งหมด 37 รายการ

ด้านการศึกษา : โครงการครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือก อ่าน 2534 ครั้ง 17 May, 2010
โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมและชุมชน อ่าน 2396 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการศิลปะกับธรรมชาติ อ่าน 3684 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง อ่าน 3778 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ( Nature Game ) และ กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ อ่าน 2871 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ อ่าน 2368 ครั้ง 14 June, 2010
ชื่อโครงการเตรียมข้อมูลและวางแผนระดมทุนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สหทัยมูลนิธิ ปี 2553-2554 อ่าน 1540 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการอาสาสมัครภาคฤดูร้อน (อาสาสมัครระยะสั้น) อ่าน 1708 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการอาสาสมัครสายสัมพันธ์ อ่าน 2164 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการดูแลและพัฒนาเด็กวัยรุ่น อ่าน 8687 ครั้ง 14 June, 2010
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพนักงานและครอบครัว อ่าน 1916 ครั้ง 14 June, 2010

หน้า <1> 2 3 4


หัวข้ออื่นๆ ในหมวด แผนที่ความร่วมมือ

รูปแบบความร่วมมือ
Partnership Mapping

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

วันที่: 11 มีนาคม 2553
สถานที่: ทดสอบร่วมกิจกรรม
รายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่: ทดสอบร่วมกิจกรรม
สถานที่: ทดสอบร่วมกิจกรรม
รายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่: 14 มิถุนายน 2553
สถานที่: AIT-CSR Center
รายละเอียดคลิกที่นี่