โครงการผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์


หลักการและเหตุผล

     ด้วยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับกลุ่มเสียงไทย (อดีตทีมงานบีบีซีภาคภาษาไทย) เล็งเห็นว่าเยาวชนไทยเป็นผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปรอบตัว ต้องการการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ค่อยมีช่องทางการสื่อสารของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจมากนัก ในฐานะที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยมีช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ หลายช่องทางที่บรรดาเยาวชนจะสามารถเข้ามาใช้แสดงความคิดเห็นและทัศนะอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการฝึกฝนตนเองในการเสาะแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและการนำมาเผยแพร่อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรจัดโครงการผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์ หรือ Young Reporter ขึ้น

การดำเนินงาน

     1. คัดเลือกโรงเรียนอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นโรงเรียนนำร่อง
     2. คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน โดยการส่งเรียงความ “เมื่อฉันเป็นนักข่าว” ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป
     3. การฝึกอบรมจะดำเนินการ เป็นระยะเวลา 7 วัน
     4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับสิทธิในการร่วมกิจกรรม ทำผลงานสารคดีสั้น หรือนำเสนอข่าวออนไลน์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

     1. รับสมัคร วันที่ พฤศจิกายน 2549 - 15 มกราคม 2550
     2. การคัดเลือก 16-31 มกราคม 2550
     3. ประกาศผล กุมภาพันธ์ 2550
     4. อบรมผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์ 2-8 เมษายน 2550

กลุ่มเป้าหมาย

      นักเรียนจำนวน 10 คน
      วิทยากรและเจ้าหน้าที่ คณะครู จำนวน 10 คน

งบประมาณและค่าใช้จ่าย

     สนับสนุนงบประมาณโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. นักเรียนจะได้เรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวและได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
     2. นักเรียนจะได้เรียนรู้การค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการนำเสนออย่างถูกวิธี
     3. นักเรียนจะได้พัฒนาศักยภาพในตนเอง รวมถึงได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
     4. โรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการขยายผลผู้สื่อข่าวรุ่นเยาว์ได้อีกต่อไป

 


โครงการ นักข่าวจิ๋ว (Young Reporter)
ชี้แนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ทางอีเมล์ youngreporter@windowslive.com ยินดีรับฟังทุกความเห็น

สนับสนุนโดย